KVKK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Bu politika Doğuş Teknoloji tedarikçi, danışman, iç müşteri (Doğuş Grubu İştirakleri), fiziksel ziyaretçi ile web sitesi (http://www.d-teknoloji.com.tr/ ) kullanıcıları gibi kişisel verilerini işlediğimiz gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

Tanımlar

Bu politika kapsamında;

Doğuş Teknoloji: Sitenin sahibi olan Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.’yi,

İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı, Site: http://www.d-teknoloji.com.tr/ adresinde yer alan web sitesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücade Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.

1. Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Doğuş Teknoloji’nin;

· Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

· Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),

· Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,

· Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,

· Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,

· Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

· Kişisel verileri saklama sürelerini,

· İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

· Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını

açıklamaktadır.

a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Doğuş Teknoloji kişisel verileri web sitesi, ilgili şirket, ilgili kişinin kendisi, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

b. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

Doğuş Teknoloji kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci) kişisel verileri işlenebilmektedir.

· İç müşteri (Doğuş Grubu İştirakleri)

· Çevrimiçi Ziyaretçi

· Fiziksel ziyaretçi

· Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı(Dış kaynak personeli) veya Yetkilisi

· Danışman

c. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

1. İç müşteri (Doğuş Grubu İştirakleri) • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, sabit telefon • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri

2. Çevrimiçi Ziyaretçi • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri • Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin

başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

3. Fiziksel Ziyaretçi • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası • İşlem Bilgisi: Plaka no, ziyaret tarihi ve saati • Görsel Bilgi: Kamera Kaydı (CCTV)

4. Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı (Dış Kaynak Personeli) veya Yetkilisi • Kimlik Bilgisi: TC Kimlik numarası, Ad soyadı • İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu • Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi, vekaletname • Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza, Sağlık Raporu, Adli sicil kaydı • Özlük Bilgileri: SGK Bordrosu, İSG evrakı • Mesleki Deneyim ve Tecrübe Bilgisi: Eğitim Durumu, Sertifika • Görsel Bilgi: Fotoğraf • Görsel Bilgi: Kamera Kaydı (CCTV)

5. Danışman • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, TC kimlik numarası • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, sabit telefon • Finansal Bilgi: IBAN numarası • Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza, İmza sirküleri • Mesleki Deneyim ve Tecrübe Bilgisi: Eğitim Durumu, Sertifika

 

d. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

· Kişisel veriler, Doğuş Teknoloji tarafından:

· Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,

· Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,

· Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

· Süreç yönetiminin iyileştirilmesi,

· İç müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

· İç müşteri iletişiminin sağlanması ve sunulan hizmet doğrultusunda destek verilmesi

· İstatistiksel değerlendirmeler yapılması,

· Doğuş Teknoloji ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

· Üniversite iş birliğinin sağlanması, Ortak projeler kapsamında destek alınması,

· ARGE merkezi sürdürülebilirliğinin sağlanması,

· ARGE sürdürülebilirliği amacıyla gerekli bildirimlerin yapılması,

· Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

· Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

· İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

· Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,

· Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

· Doğuş Teknoloji faaliyetlerinin, Doğuş Teknoloji prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

· İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

ve bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

e. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Doğuş Teknoloji, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Doğuş Teknoloji, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Doğuş Teknoloji kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

Doğuş Teknoloji işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

· Kişisel verilerin alındığı web sitelerini SSL ile korur,

· Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

· Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

· Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

· Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.

· Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

Doğuş Teknoloji’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Doğuş Teknoloji tarafından işletilen platformlara veya Doğuş Teknoloji sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Doğuş

Teknoloji bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

f. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Doğuş Teknoloji kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Doğuş Teknoloji çevrimiçi ve fiziksel ziyaretçilere ilişkin kişisel verileri mevzuat gereği saklamakta ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir. Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler, temin edilen mal, ürün veya hizmete ilişkin olarak Doğuş Grubu bünyesindeki şirketler ve iştirakleri ile ve ayrıca ilgili kamu kuruluşları ile paylaşabilmektedir. Doğuş Grubu bünyesindeki şirketler ve iştirakleri için http://www.dogusgrubu.com.tr/tr/sektorler.aspx adresinden bilgi edinebilirsiniz.

ARGE sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mevzuatlar doğrultusunda gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla TÜBİTAK ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşılmaktadır.

Doğuş Teknoloji, raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında Doğuş Holding A.Ş. ile KVKK’ya uygun olarak veri paylaşımı yapmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

g. Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

Doğuş Teknoloji, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder.

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

h. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Doğuş Teknoloji tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

· KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları Web Sitesi üzerinden paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri kisiselverilerim@d-teknoloji.com.tr adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

i. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Doğuş Teknoloji’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Doğuş Teknoloji'nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Doğuş Teknoloji ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

3. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Doğuş Teknoloji, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Başvuru Formu

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller Doğuş Teknoloji'nin başvuru yöntemleri sayfamızda açıklanmaktadır.