Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ CRM AYDINLATMA METNİ

(“Aydınlatma Metni”)


Müşterimizin ve/veya Müşteri çalışanı olarak kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca müşteri ilişkilerini yürütmekte olduğumuz ve sunucuları yurtdışında bulunan bir yazılıma (“CRM”) kaydedilmek kaydı ile aşağıda açıklanan kapsamda paylaşılacak ve işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye https://www.d-teknoloji.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi adresinde yer alan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

1.   Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

 

Kişisel verileriniz Kanun 5/2 çerçevesinde Şirket veri sorumlusu olarak sizinle akdedilecek olan satış ya da hizmet sözleşmenin kurulması gerekçesi ile veya Şirketimiz hizmetlerine dair sizi bilgilendirebilmemiz ve sizinle iletişime geçebilmemiz için açık rızanıza istinaden aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır.

 

 • Şirket ile akdedeceğiniz sözleşmeler aracılığıyla,
 • Şirket ile paylaşmış olduğunuz kartvizitiniz de dahil olmak üzere tüm bilgiler,
 • Şirket ile yazışmalarınız.

 

2.   Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun madde 5’te belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Şirketimiz hizmetlerine ilişkin bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, kampanya süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile CRM’e kaydedilmek kaydı ile işlenecektir.

 

3.   İşlenecek Kişisel Verileriniz

 

CRM’ kayıt için Müşteri çalışanlarına ait isim, soy isim gibi kimlik bilgileri ve e-posta ve olarak telefon numarası gibi iletişim bilgileri işlenmektedir. Buna ek olarak, çalışanın unvanı ve çalışan tarafından ağlanabilecek ek bilgiler de kaydedilebilecektir.

 

İşbu kişisel veriler yukarıda yer alan amaçlar ile işlenecek ve paylaşılacak olup; bu hususta ilgili çalışana ilişkin veri sorumlusu olmanız gerekçesi ile aydınlatmak ve açık rızasını alıp; Şirketimize iletmek tarafınıza ait bir yükümlülük olacaktır.

 

 

4.   Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un madde 8 ve 9 uyarınca maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla ve açık rızanıza istinaden Şirket içi bir takım bulut tabanlı ve sunucusu yurtdışında bulunan yazılımların kullanılması gerekçesi ve Müşteri olarak tarafınızla akdedeceğimi sözleşmedeki hükümler uyarınca sözleşmenin ifası gerekçesi ile üçüncü kişilere iletilebilecektir.

 

İşbu aktarıma dair çalışandan açık rıza alarak Şirketimize ileteceğiniz ve ilgili çalışan/ların Şirket’e karşı herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağı tarafınızca taahhüt edilmektedir.

 

5.     Kişisel Verilerinize Erişim ve Kanun Kapsamında Haklarınız

 

KVKK 11. maddesi uyarınca haklarınız aşağıda yer almaktadır:

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak KisiselVerilerim@d-teknoloji.com.tr adresi üzerinden Şirketimize iletmeniz durumunda, Doğuş Teknoloji talebin niteliğine göre talebi, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.